COVID-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN GENELGE

3.4.2020

Cumhurbaşkanlığı, 02 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan 2020/5 sayılı Genelgesi ile (“Genelge”) ile birlikte, Covid-19 salgını nedeniyle devamlılığı etkilenecek olan, Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelere ilişkin başvuru yoluna açıklık getirmiştir.

COVID-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çoğu sektörden küçük ve büyük işletmeler/şirketler ekonomik anlamda zorluluklar yaşamaktadırlar. Yaşanan bu zorluklar nedeniyle bahsi geçen işletmeler/şirketler altına girdikleri sözleşmesel yükümlülükleri yerine getirememektedirler. Bu durum Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde yüklenici sıfatını taşıyan özel hukuk kişileri bakımından da gözlenebilmektedir.

Genelge’de, imzalanan sözleşmelerde yükümlülüklerini geçici veya sürekli olarak yerine getirmesi kısmen veya tamamen imkansız hale gelen yüklenicilerin başvuracağı yöntem belirtilmiştir. Buna göre yükleniciler bu durumu belgeleyerek sözleşmenin tarafı olan idareye başvurabileceklerdir. Kendisine başvuru yapılan idare ise Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Mücbir Sebep” başlıklı 10. Maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca inceleyecektir. Konu ile ilgili karar alınmadan önce ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değerlendirmesi alınacaktır.

Genelge kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda sözleşme ile ilgili süre uzatımı veya fesih kararı verilecektir. Bu iki karardan birinin gerçekleşebilmesi için aşağıdaki şartların bir arada bulunması gerekmektedir:

• Ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,

• Yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması,

• Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi.

COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik durumun bütün sözleşmeleri etkileyeceği düşünülmekte ve bu etkiler şu an dahi gözlenebilmektedir. Kamu ihale sözleşmeleri bakımından Genelge ile bu etkinin sonucunda başvurulacak yöntem konusuna bir açıklık getirilmiş olup İdarenin süre uzatım veya fesih kararı verirken durumun koşullarını değerlendirmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Av. Onur Özkan

ÇINAR
AKADEMİ
EMBASSY
TENNIS
ÇINAR LAW
MUSEUM
KARİYER
ÇINAR 360