Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

March 20, 2018

GENEL HÜKÜMLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve kişisel verilerin korunması alanında getirmiş olduğu yeni sorumluluklar ve uyum yükümlülükleri ile Türk ticaret hayatını doğrudan etkilemeye başlamıştır.

Bu Kanun’un çıkış noktası olarak Avrupa Birliği’nin 95/46 sayılı Direktifi belirtilebilir. İki düzenleme arasında bir takım farklılıklar mevcut olsa dahi, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması konularında temel düzeyde paralellik göstermektedirler.

TAKİP EDEN DÜZENLEMELER

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından pek çok tamamlayıcı mevzuat söz konusu olmaktadır. Bunlardan en yenisi ve en önemlilerinden bir tanesi 30.12.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş olan ‘Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’tir. Bu Yönetmelik ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlularına yeni sorumluluklar belirlenmiştir.

Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Veri Sorumluları kişisel verileri elde etmeden önce Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmakla yükümlüdür. Türkiye’de ikamet etmeyen Veri Sorumluları da yükümlülükten muaf tutulmamış olup, bu yükümlülüğün bir Veri Sorumlusu Temsilci atanması ve temsilcinin sicile kaydının yapılması vasıtası ile gerçekleştirileceği düzenlenmiştir. Yalnızca Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türk kanunlarına göre kurulmuş ve Türkiye’de faaliyet göstermekte olan tüzel kişiler Veri Sorumlusu olabileceklerdir. Sicile kayıt işlemlerinin başladığı tarihin duyurulmasından sonra Veri Sorumluları kontrollerinde bulunan verilerin ilgili mevzuat kapsamında olup olmadığına ve belirlenen muafiyetlerden yararlanılıp yararlanamayacağına kendileri karar verecek olup, buna göre sicile kayıt işleminin yapılmasından kendileri sorumlu olacaktır. Sicile kayıt işlemleri elektronik olarak VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) adı verilen sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN TARİHLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiş olduğu için bu Kanunda Veri Sorumluları hakkında öngörülen ve uygulanmakta olan bütün yükümlülükler geçerlidir. Bu doğrultuda, Veri Sorumluları hali hazırda bu yükümlülüklere uymakla sorumludur. Bununla birlikte 07.04.2016 tarihinde önce elde edilmiş kişisel verilerin Kanun hükümlerine uyumlu hale getirilmesi için son tarihin 07.04.2018 olduğunu hatırlatmak isteriz.

TÜZEL KİŞİLİKLERCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Yukarıda çok kısaca değinilmiş olan mevzuat hükümleri uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sağlamak amacıyla tüzel kişilerce aşağıda sayılan işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir:

  • Çalışanların ilgili konularda bilinçlendirilmesi
  • Hali hazırda işlenmekte olan kişisel verilerin incelenmesi ve kaynaklarının belirlenmesi
  • Şirket için bir Kişisel Veri Politikası hazırlanması
  • Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi için planlama yapılması
  • Bulundurulan kişisel verilerin incelenerek kanunda özel nitelikli olarak tanımlanmış verilerin ayrılması
  • Gerekli olması halinde Veri Sorumlusu Siciline kayıt yapılması
  • Kişisel Verilerin Korunması hakkında bir uzmanlık geliştirilmesi ve çalışanların düzenli olarak eğitilmesi

SONUÇ

Sonuç itibariyle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Türk iş hayatında çok önemli bir rol oynayacağı ve Şirketlerin alışmış oldukları uygulamaları kökten değiştireceği tartışmasızdır. Bununla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun henüz yeni uygulamaya başlanması nedeniyle ilgili mevzuatta değişiklikler olma olasılığı bulunmaktadır ve de Kurumun kanunda belirtilmemiş pek çok uygulamada düzenlemeler getireceği öngörülmektedir. Her halükarda, Kanunda öngörülen ve tutarları 5,000 TL ile 1,000,000 TL arasında değişmekte olan idari para cezaları uygulanmaya başlanmıştır. Bu açıdan, şirketlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yükümlülüklerini karşılamak adına hukuki destek almaları önem arz edecektir.

ÇINAR AKADEMİ
EMBASSY TENNIS
ÇINAR LAW MUSEUM
KARİYER
ÇINAR 360